Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы компетенцияләре

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИҖТИМАГЫЙ ПАЛАТАСЫ АППАРАТЫ КОМПЕТЕНЦИЯЛӘРЕ

ТР Иҗтимагый палатасы аппараты компетенциясенә түбәндәге мәсьәләләрне хәл итү керә:

 • Татарстан Республикасы Президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы мөрәҗәгатьләрен Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы тарафыннан карауны тәэмин итү.
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнары белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү, шулай ук Иҗтимагый палата әгъзаларының Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты комитетларының һәм комиссияләренең пленар утырышларында, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнары коллегияләрендә катнашуын оештыру.
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының Россия Федерациясе Иҗтимагый палатасы, Россия Федерациясе субъектларының иҗтимагый палаталары, Татарстан Республикасы иҗтимагый оешмалары белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү.
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының халыкара хөкүмәтнеке булмаган оешмалар белән үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү. 
 • Эшчәнлекләрен гамәлгә ашырганда Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы Регламенты таләпләренең үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыру,
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасына Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Президенты указлары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының норматив хокукый актлары, республика башкарма хакимият органнарының, җирле үзидарә органнарының норматив хокукый актлары проектларына бәяләмәләр әзерләүне оештыру, Иҗтимагый палата рәисенә әлеге проектлар буенча тәкъдимнәр, шулай ук Иҗтимагый палатада карала торган мәсьәләләр буенча аналитик һәм белешмә материаллар тапшыру, билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы эшчәнлеге өчен кирәкле мәгълүмат һәм башка материалларны соратып алу.
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы компетенциясенә керә торган мәсьәләләр буенча конференцияләр, киңәшмәләр, очрашулар һәм башка чаралар әзерләүдә катнашу.
 • Россия Федерациясе Иҗтимагый палатасы һәм Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы составларын булдыруга бәйле чаралар үткәрүдә катнашу. 
 • Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының беркетмә чараларын уздыруны тәэмин итү. 
 • Эш башкаруны тәэмин итү. 
 • «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы сайтын алып бару.
 • Татарстан Республикасында граждан җәмгыяте институтларының торышы һәм үсеше турында еллык докладны бастырып чыгаруга әзерлекне тәэмин итү.

 ТР Иҗтимагый палатасы Аппараты уставы (ТР Юстиция министрлыгының 2017 елның 15 февралендәге 01-02/11 номерлы боерыгы)
 

Соңгы яңарту: 2022 елның 29 марты, 15:06

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International